(0) A kosár üres
A kosár üres

Általános szerződési feltételek

CÉGINFORMÁCIÓ:

Szolgáltató (a webáruház üzemeltetője): Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Cím: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége: +361/452-45-69
E-mail: ugyfelszolgalat@budapestspas.hu
Adószám: 12165814-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-043152
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11713005-20352457
A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: Web200 Internet Média Kft. (cím: 7400 Kaposvár, gr. Apponyi A u. 17., e-mail: info@web200.hu)

A http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/ oldalon elérhető webáruház (a továbbiakban: webáruház) útján, a webáruházban elérhető szolgáltatások megvásárlásával az azokat megvásárló személy (a továbbiakban Megrendelő) a jelen Felhasználási és Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF) automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF elfogadása a webáruház útján történő megrendelés és szerződéskötés feltétele.

Amennyiben a Megrendelő nem kívánja elfogadni a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, úgy a webáruházat nem tudja igénybe venni, és ez esetben a webáruház útján történő megrendelés helyett jogosult fürdőinkben személyesen vásárolni, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépni, aki tájékoztatja az egyéb szerződéskötési lehetőségekről.

I. A webáruház működése és a szerződéskötés menete

1.) A webáruházban a Szolgáltató által üzemeltett gyógyfürdőkbe és strandokra (a továbbiakban: Fürdő) érvényes belépőjegyek (a továbbiakban Belépőjegy) vásárolhatók meg. Az egyes Belépőjegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A megrendelhető Belépőjegyek árai változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2.) Megrendelőként eljárni kizárólag cselekvőképes természetes személy jogosult saját nevében, vagy jogi személy vagy egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjeként.

3.) A webáruházban a Megrendelő megrendelés leadása nélkül is, illetve azt megelőzően tájékozódhat a Belépőjegyekről. A honlapon megtalálható a Belépőjegyek megnevezése, ára, az esetleges kedvezmény, rövid ismertető, és esetlegesen fénykép. A Szolgáltató kijelenti, hogy a honlapján ismertetett egyes fényképfelvételek csupán illusztrációként szolgálnak.

4.) A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Belépőjegy vásárlásra vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Belépőjegy felhasználásának időpontjáig tart.

5.) A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

6.) A Megrendelő elsőként kiválaszthatja, hogy melyik Fürdőbe, milyen dátumra és milyen típusú és mennyiségű Belépőjegyet kíván vásárolni. Amennyiben valamilyen kedvezményre jogosító jegytípust választ, a Fürdőbe történő belépést megelőzően a kedvezményre való jogosultságot igazolni köteles. Amennyiben a kedvezményre való jogosultságát a belépéskor nem tudja igazolni, a kedvezményes Belépőjegy ára visszafizetésre kerül a visszavételtől számított 14 napon belül. A Szolgáltató a visszatérítés esetén az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A kiválasztott Belépőjegyet a következő módon rendelheti meg:

a.) A Megrendelő a „Kosárba” gombra kattintva elindíthatja a megrendelési folyamatot.
b.) Ezt követően a felugró ablak felületén dönthet a Megrendelő további Belépőjegyek vásárlásáról vagy az eddig kiválasztott jegyek megvásárlásáról.
c.) Amennyiben a Megrendelő befejezte a Belépőjegyek kiválasztását, a „Megrendelés” gombra kattintva léphet tovább.
d.) A Megrendelő ezt követően ellenőrizni tudja a Kosár tartalmát, vagyis az összes megvásárolni kívánt Belépőjegyet, majd továbbléphet a „Tovább a személyes adatokhoz” gombra kattintva.
e.) A személyes adatok megadása után a „Tovább” gombra kattintva léphet előre. E lépésről a Megrendelő kizárólag annak megerősítésével jogosult továbblépni a megrendelés folyamatában, hogy elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.
f.) Ismét ellenőrizheti a Megrendelő a Kosár tartalmát és a Személyes adatait, majd a vásárlást a „Fizetés megkezdése” gombbal indíthatja. A Megrendelő az első vásárlással automatikusan regisztrálja magát a webáruház rendszerébe.
g.) A rendszer átirányítja a Megrendelőt az OTP Bank Nyrt. internetes fizetés oldalára, ahol a Megrendelőnek meg kell adni a bankkártya adatait, és a „Tovább” gombra kell kattintani. A terhelendő bankkártya adatok ellenőrzése után a „Jóváhagyás” gombra kattintva fejezheti be a Megrendelő a fizetési tranzakciót. Ezt követően az OTP Bank internetes fizetés oldala visszairányítja a Szolgáltató felületére, ahol lehetősége van a Belépőjegyek kinyomtatására és a Számla letöltésére (pdf). Ezt követően haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés Szolgáltató általi kézhezvételét követő 48 órán belül elküldésre kerül egyrészt egy regisztráció megtörténtéről szóló email (amely tartalmazza a Megrendelő felhasználó nevét és jelszavát), másrészt egy, a megrendelést visszaigazoló e-mail a Megrendelő által megadott e-mail címre. A megrendelést visszaigazoló e-mail automatikus, a megrendelés Szolgáltató általi elfogadását rögzíti. (Amennyiben a visszaigazoló e-mail a megrendelés Szolgáltató általi kézhezvételét követő 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.) A visszaigazoló email-hez csatolásra kerülnek a Belépőjegyek jpg és pdf formátumban is, a valamint az email tartalmazza a Belépőjegyek és a számla letöltéséhez szükséges linket is.

7.) A Megrendelőnek a kosár összeállítása után lehetősége nyílik a kosár utólagos módosítására, de kizárólag a fizetés megkezdése előtt. A Megrendelő a leadott megrendelést (vásárlást) egyoldalúan módosítani nem jogosult, kizárólag a felhasználás időpontja módosítható az érvényesség napját megelőző 2 napig.

8.) A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre.

9.) A megvásárolt Belépőjegyet nem szükséges kinyomtatni, a fürdőben okoseszközön is bemutatható. A megvásárolt Ajándékutalványt vagy Bérletet a Szolgáltató kizárólag nyomtatott formában fogadja el.

10.) A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A szerződés magyar nyelven jön létre, egyéb nyelven a szerződéskötés nem lehetséges.

11.) A Szolgáltató jogosult a megrendeléseket elutasítani, vagy a már visszaigazolt megrendelésektől egyoldalúan elállni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Megrendelő megszegte a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve csalásra vagy visszaélésre lehetőséget adó módon kívánja a webáruházat használni.

II. Elállás

12.) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdés I.) pontja alapján a Megrendelőt elállási jog nem illeti meg, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát.

III. Felelősség, adatkezelés és vegyes rendelkezések

III.1. Felelősség

13.) A Szolgáltató a webáruház útján történő megrendelés esetében vélelmezi a Megrendelő részéről az internet felhasználói szintű ismeretét.

14.) A Szolgáltató semmilyen esetben sem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek be:

15.) A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

16.) A webáruházban feltüntetett információk, paraméterek, képek, árak és adatok tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

III.2. Adatkezelés, adatvédelem

17.) Adatkezelési tájékoztató: A Szolgáltató (jelen bekezdésen belül a továbbiakban: adatkezelő) bármely, a webáruház üzemeltetése és a Megrendelővel (jelen bekezdésen belül a továbbiakban: érintett) létrejött szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) rendelkezései szerint kezeli.

18.) Alapfogalmak:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

19.) Az adatkezelés célja:

a.) Az adatkezelő és az érintett közti megrendelés teljesítésére irányuló szerződés létrehozása, megrendelések teljesítése, eljuttatása a megrendelőnek, a megrendelésekből keletkező követelések érvényesítése.

b.) A szerződésből származó díjak számlázása.

c.) Regisztráció a megrendelés gördülékenyebbé tétele, valamint az érintett részére a megrendelések adataihoz történő utólagos hozzáférés érdekében.

d.) Hírlevelek küldése az érdeklődők számára.

20.) Az adatkezelés jogalapja:

a.) Az érintett önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), azzal, hogy megadja a megrendeléshez elengedhetetlenül szükséges adatait.
b.) Kötelező adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései értelmében.
c.) Az érintett önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), azzal, hogy regisztrál az ügyfélkapun, vagy a megrendelési folyamat közben, bejelöli, hogy szeretne regisztrálni.
d.) Az érintett önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), azzal, hogy a honlapon feliratkozik a hírlevélre, vagy a megrendelés közben, bejelöli, hogy szeretne hírleveleket kapni.

21.) A kezelt adatok köre:

a.) Számlázási név és cím. E-mail cím, amelyre elküldésre kerülnek a megrendelt jegyek. Megrendelés időpontja.
b.) Számlázási adatok.
c.) Bejelentkezési név. Számlázási név és cím. E-mail cím. Korábbi megrendelések adatai.
d.) Név és e-mail cím.

22.) Az adatkezelés időtartama:

a.) Az adatkezelő az érintett adatait a vásárlás megtörténtét követő öt évig kezeli, mivel az adatkezelő és az érintett között eddig merülhet fel jogi vita. Ezen túlmenően, amennyiben a szolgáltatással összefüggő jogi kötelezettség merül fel, az adatkezelő a jogi kötelezettség fennállásáig kezeli az adatokat (Infotv. 6. § (5) bek. a) pont).
b.) Az adatkezelő az adatokat a számviteli törvényben meghatározott nyolc évig köteles megőrizni.
c.) Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációt, illetve az utolsó vásárlást követő öt évig kezeli. A hozzájárulás visszavonását az érintett, a regisztráció törlésével valósíthatja meg.
d.) Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszafonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonását az érintett, az elküldött hírlevél végén található leiratkozási linkre való kattintással valósíthatja meg.

23.) Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye:

Az adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, a honlap üzemeltetője a Web200 Internet Média Kft.

24.) Az adatok megismerésére jogosult:

Az adatokhoz az adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, számlázását végzik, akik megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat kezelik, akik a belső munkavégzések ellenőrzését végzik, illetve az adatkezelő jogtanácsosai, akiknek a munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Az adatokhoz az adatfeldolgozó üzemeltetési feladatot ellátó munkavállalói férhetnek hozzá, amennyiben munkavégzésükhöz elengedhetetlen.

Az adatok megismerésére jogosult továbbá az érintett, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli. Az érintett ezt az igényét az adatkezelő jelen ÁSZF-ben megjelölt postai vagy e-mail elérhetőségén keresztül érvényesítheti.

25.) Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését vagy zárolását.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése vagy továbbítása ellen, amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve kötelező adatkezelés esetén – illetve ha az direkt-marketing vagy kutatási céllal történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben. Az adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, amelynek döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett sérelmezi az adatkezelő adatkezelési gyakorlatát, akkor

26.) Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-53764/2012.

IV. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

27.) A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

28.) A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve; vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti termékfelelősség és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti jótállási szabályok a Szolgáltató által értékesített Belépőjegyekre nem vonatkoznak.

V. Panaszkezelés

29.) A Szolgáltató a panaszok kezelése során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Megrendelő panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval, a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek bármelyikén.

30.) A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet a Fgytv. szerinti adattartalommal felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

c) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

31.) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

32.) Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

33.) A panasz elutasítása esetén

(i) amennyiben a panasz a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, úgy a Megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat (Budapesti Békéltető Testület, székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefon: 06 (1) 488 21 31);

(ii) amennyiben pedig a panasza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt, valamint a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartásával kapcsolatos (ide nem értve a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket), úgy panaszával az illetékes kormányhivatal szervezetében működő fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat (a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság).

VI. Egyéb rendelkezések

34.) A Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából, valamint a Szolgáltató részére megadott e-mail címről leadott megrendelésekért, az onnan végzett bármely tranzakcióért és onnan megtett nyilatkozatokért. A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával vagy bármely elérhetőségével harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). A Szolgáltató nem felelős a Megrendelővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Megrendelő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Megrendelő, akár harmadik fél visszaélt.

35.) A jelen ÁSZF a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

36.) Jelen ÁSZF 2018. augusztus 30. napjától határozatlan ideig hatályos.

37.) A webáruház útján történő megrendeléssel a Megrendelő jelen ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

38.) Az ÁSZF-et a Szolgáltató – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF a webáruház honlapján való közzététel napján lép hatályba.